PŘÍSPĚVEK NA PÉČI A STATISTIKY

Osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby je poskytován příspěvek na péči. Ten je určen na úhradu za pomoc, která je osobě se zdravotním postižením nebo seniorovi zabezpečována rodinným příslušníkem, osobou blízkou, jinou osobou nebo registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Jedná se o pravidelnou opakující se dávku, která je nárokem osoby závislé a je poskytovaná podle zákona o sociálních službách.

Od ledna 2012 se změnil způsob posuzování stupně závislosti podle mezinárodního modelu hodnocení zdravotního stavu (tzv. Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disabilit a zdraví). Pro účely přiznání příspěvku rozlišuje zákon o sociálních službách 4 stupně závislosti, přičemž pro stanovení míry závislosti je posuzováno 10 ucelených a věcně souvisejících oblastí každodenního života člověka (resp. jak posuzovaná osoba dokáže zvládnout základní životní potřeby). Jedná o následující potřeby:

·         mobilita

·         orientace

·         komunikace

·         stravování

·         oblékání a obouvání

·         tělesná hygiena

·         výkon fyziologické potřeby

·         péče o zdraví

·         osobní aktivity

·         péče o domácnost

Podrobnější informace k podmínkám získání příspěvku naleznete zde: http://christianiaops.eu/informace-pro-pecujici/

 

Ze zjišťovaných statistických údajů vyplývá, že, počínaje rokem 2012, průměrný měsíční počet vyplacených dávek příspěvku na péči roste, a to téměř ve všech krajích České republiky (výjimku tvoří pouze Zlínský kraj). V Moravskoslezském kraji bylo v roce 2014 vyplaceno přes 40 tis. dávek za měsíc. Vývoj mezi lety 2012 – 2014 znázorňuje přiložený graf.

graf

 

Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky je 70–90 % této dlouhodobé péče poskytováno neformálními pečovateli, přičemž většinu (cca 4/5) tvoří rodinní příslušníci. Téměř 2/3 rodinných pečovatelů pak tvoří ženy, většinou pečující o své blízké příbuzné (rodiče nebo partnery).

Neinstitucionalizovaná domácí péče má mnoho pozitivních dopadů pro „závislé“ členy rodiny (kromě individuální péče nabízí také pocit bezpečí a pohody), to vše ovšem za cenu psychické i fyzické zátěže pro pečujícího. Přesto se v oblasti rodinné péče problematika životní situace lidí pečujících doma o  osobu blízkou  (tzv. neformálních pečovatelů) objevují aktivity zaměřené na pomoc neformálně pečujícím poměrně nově. Právě proto jsme pro tyto osoby připravili projekt „Podpora neformální péče v Moravskoslezském kraji“.  Bližší informace jsou uvedené zde: http://christianiaops.eu/projekt-pro-neformalni-pecovatele/