Novinky v sociální oblasti od ledna 2017

Víte, jaké změny a novinky v sociální oblasti jsou plánované pro rok 2017? A které z nich už začaly platit? Nabízíme stručné shrnutí:

 

1) Zvýšení důchodů

Nařízením vlády došlo ke zvýšení všech důchodů (starobních, invalidních, vdovských, vdoveckých i sirotčích) přiznaných před 1. 1. 2017. Základní výměra se zvýšila o 110,- Kč na 2 550,- Kč, a procentní výměra se zvýšila o 2,2 %. Stejně tak příplatky k důchodu přiznané před 1. 1. 2017 se zvýšily o 2,2 %.

Pro výpočet důchodů přiznávaných od ledna 2017 platí následující prvky konstrukce výpočtu:

 • všeobecný vyměřovací základ za rok 2015 ve výši 27 156,- Kč,
 • výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, který je 1,0396,
 • první redukční hranice pro stanovení výpočtového základu ve výši 12 423,- Kč,
 • druhá redukční hranice pro stanovení výpočtového základu ve výši 112 928,- Kč,
 • výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu od roku 2017 činí 2 550,- Kč.

 


 

2) Nová dávka pro tatínky – otcovská dovolená

Vypadá to, že muži, kterým se v tomto roce narodí dítě, budou mít nárok až na týdenní otcovskou dovolenou. Z nemocenského pojištění by měl otec dítěte po jeden týden dostávat 70 % vyměřovacího základu svého výdělku, tedy placené volno. Podpora by měla být stejná jako výše peněžité pomoci v mateřství, tzn. maximálně 1.154,- Kč/den. Vybrat by si ji tatínci mohli kdykoliv v průběhu šestinedělí, aby pomohli své partnerce s prvotní péčí o miminko. Toto týdenní otcovské volno nebude možné přerušit. Stejná pravidla by měla platiti i pro ty tatínky, kterým se dítě narodí v období 6 týdnů před účinností zákona.

Otcovskou dovolenou bude mít na starosti Česká správa sociálního zabezpečení (rodičovskou vyřizuje Úřad práce ČR).

V Evropské unii již 23 zemí z celkového počtu 28 členských států obdobnou dávku přiznává. V ČR by změna měla začít platit v průběhu roku 2017, s ohledem na průběh legislativního procesu se její schválení neočekává dříve, než ve druhé polovině roku. Dosud tedy není zcela zřejmé, jakou podobu bude tato právní úprava mít.

 


 

3) Změna rodičovské dovolené a čerpání rodičovského příspěvku

Doposud platí, že celkovou sumu 220.000,- Kč může rodič čerpat následovně: v max. částce 11.500,- Kč/měsíčně po dobu 2 let; po dobu 3 let ve výši 7.600,- Kč/měsíčně; po dobu 4 let pak v částce  3.800,- Kč/měsíčně.

A právě horní hranice rodičovského příspěvku by se měla letos změnit. Podle nového návrhu by měla činit až 32.000,- Kč/měsíčně, tzn. že při celkové částce 220.000,- Kč by byla vyplácena po dobu cca 6 měsíců (u nejvyšší peněžité pomoci v mateřství).

Pokud ani jednomu z rodičů dle stávající úpravy nelze určit denní vyměřovací základ (kromě osob nezaměstnaných se např. jedná o osoby, které nemají nárok na peněžitou pomoc v mateřství, dále studenty a OSVČ bez nemocenského pojištění), je rodičovský příspěvek automaticky přiznáván po dobu 4 let, a to v pevných částkách (prvních 9 měsíců je to 7.600,- Kč, následně do věku 4 let dítěte ve výši 3.800,- Kč). Nově by tyto osoby mohly mít i variantu rodičovského příspěvku na 3 roky s měsíčním limitem  7.600,- Kč.

Nová úprava by mohla začít platit od října 2017;  avšak obdobně jako u otcovské dovolené její schválení zatím není jisté.

 


 

4) Úplné zrušení podmínky sledování docházky dítěte do předškolních zařízení

V současné době je sledována docházka u dětí mladších 2 let, které (pokud rodiče nechtějí přijít o rodičovský příspěvek) mohou pobývat v předškolním zařízení maximálně po dobu 46 hodin v kalendářním měsíci. Tato podmínka bude zcela zrušena a bude se sledovat jen řádná péče o dítě v rodině.

 


 

5) Nemocenské pojištění

Redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu, který slouží pro výpočet výše dávek nemocenského pojištění, jsou pro rok 2017 následující:

 • první redukční hranice činí 942 Kč,
 • druhá redukční hranice činí 1.412 Kč,
 • třetí redukční hranice činí 2.824 Kč.

Částka rozhodného příjmu potřebná pro účast na nemocenském pojištění v roce 2017 je ve výši 2.500,- Kč.

 


 

6) Pojistné na sociální zabezpečení

Sazby pojistného na sociální zabezpečení byly od 1. ledna 2017 nastaveny takto:

 • u zaměstnavatele 25 % z vyměřovacího základu, z toho 2,3 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti,
 • u zaměstnance 6,5 % z vyměřovacího základu,
 • u osoby samostatně výdělečně činné
  • 29,2 % z vyměřovacího základu, z toho 28 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou, účastnou důchodového pojištění,
  • 2,3 % z vyměřovacího základu, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou, účastnou nemocenského pojištění,
 • u osoby dobrovolně účastné na důchodovém pojištění 28 % z vyměřovacího základu.

 

Nejvýznamnější změny v oblasti sociálního pojištění:

 • částka průměrné mzdy pro účely pojistného činí 28.232,- Kč,
 • maximální vyměřovací základ pro placení pojistného činí 355.136,- Kč,
 • rozhodná částka (daňový základ) zakládající účast na důchodovém pojištění OSVČ, která vykonává vedlejší činnost v roce 2017, je 67.756,- Kč,
 • minimální měsíční základ pro placení záloh na pojistné pro OSVČ vykonávající hlavní činnost za kalendářní měsíc, ve kterém byl (měl být) podán Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2016, je 7.058,- Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 2.061,- Kč,
 • minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost za kalendářní měsíc, ve kterém byl (měl být) podán Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2016, je 2.824,- Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 825,- Kč.

 


 

7) Zvýšení příspěvku na péči

Vláda schválila navýšení příspěvku na péči pro osoby, o které je pečováno v domácím prostředí. Zvýšení se týká osob ve  4.stupni závislosti na pomoci jiné fyzické osoby,  tedy těch nejvážněji postižených, či nemohoucích seniorů. Příspěvek na péči bude činit namísto současných  13.200,- Kč částku 19.200 ,- Kč. Navýšením částky chce MPSV podpořit pečující rodiny i služby v terénu. Lidem v ústavech a domovech pro seniory se částka nezmění.

Ministerstvu práce a sociálních věcí se podařilo návrh prosadit koncem března. Účinnost zákona je plánována od 1. ledna 2018.

 


 

8) Zvýšení přídavků na děti a daňové slevy

Dnes pobírají přídavky rodiny s příjmem do 2,4násobku životního minima.  Od 1. ledna 2018 by měly o 300,- Kč vzrůst přídavky na děti pro rodiny s příjmem do 2,7násobku životního minima (otázkou zatím zůstává, zda bude podmínkou vazba rodiče na práci). Rozšíří se tak počet rodin, které na přídavky dosáhnou.

Již na začátku února 2017 byla odsouhlasena i vyšší daňová sleva na první dítě, a to o 150,- Kč/měsíčně, tedy na  1.267,- Kč (nyní je ve výši 1.117 Kč); ročně by tedy daňová sleva mohla činit 15.204,- Kč namísto nynějších 13.404,- Kč.  Zpětně od 1. 1. 2017  mají vzrůst daňové slevy i na druhé a další dítě (o 200,-Kč/měsíčně u druhého a o 300 ,-Kč/měsíčně u třetího dítěte). Návrh však nebyl přijat, nové projednávání proběhne během dubna. Lidem peníze stát vrátí příští rok při zúčtování daní.

 

Zdroj: MPSV