29.7.2016

Úhrady kompenzačních pomůcek

Úhrady kompenzačních pomůcek zdravotní pojišťovnou

16Výše úhrady pojišťovnou je pro zdravotnické prostředky stanovena zákonem. Pojišťovna hradí vždy zdravotnický prostředek v základním provedení (nejméně ekonomicky náročném). Zdravotnické prostředky jsou navíc volně obchodovatelné, proto jsou ceny na trhu určovány především nabídkou a poptávkou. Cena, za kterou si můžete zdravotnický prostředek pořídit, se tak bude u jednotlivých výdejců lišit. Z toho tedy vyplývá, že výše doplatku bude u jednotlivých výdejců rozdílná. Proto doporučujeme provést před nákupem zdravotní pomůcky průzkum cen na trhu (např. prostřednictvím internetu, telefonickým dotazem).

Plná nebo částečná úhrada podle typu pomůcky je pak proplácena přímo výdejně zdravotnických potřeb. Proplacení již uhrazené pomůcky pojišťovnou pacientovi není možné!!

Pro úhradu zdravotní pomůcky z veřejných zdrojů musí pacient získat od lékaře příslušnou žádanku/poukaz na léčebnou pomůcku (na základě posudku lékaře, že pacient danou zdravotní pomůcku potřebuje). Pokud je uvedeno v Číselníku u předepisované položky „Z“, pak je nutné schválení revizního lékaře příslušné pojišťovny (lékař vypíše příslušnou žádanku a společně s poukazem je nutné oba dokumenty předat ke schválení pojišťovně).

 

Poukaz vyplněný lékařem musí splňovat (obsahovat) tyto náležitosti:

  • jméno a příjmení, číslo pojištěnce, adresu pojištěnce
  • kód zdravotní pojišťovny, u které je pacient registrován
  • údaj o typu úhrady: plná úhrada pojišťovnou / částečná úhrada pojišťovnou / hradí pacient
  • diagnózu – medicínské zdůvodnění
  • podpis předepisujícího lékaře a datum vystavení poukazu
  • čitelný otisk razítka zdravotnického zařízení a jmenovky lékaře
  • vyplněné čestné prohlášení pojištěnce stvrzující nárok úhrady ZP z prostředků veřejného zdravotního pojištění

Platnost poukazu je 90 dnů – tzn. že do 90 dnů je nutné dostavit se do speciální výdejny těchto prostředků.

 

Příspěvek od Úřadu práce

 Příspěvek na zvláštní pomůcku je určen k pořízení potřebného vybavení pro těžce postižené osoby. Nárok na tento příspěvek má osoba s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžkým sluchovým postižením nebo těžkým zdravotním postižením. Postižení musí mít dlouhodobý charakter (zdravotní stav trvá nebo bude trvat déle než 1 rok).

Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek na zvláštní pomůcku:

Zvláštní pomůcky určené osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí (např. dodatečná úprava motorového vozidla, stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC, schodolez, stropní zvedací systém, včetně instalace, atd.)

Zvláštní pomůcky určené těžce zrakově postiženým osobám (např. kalkulátor s hlasovým výstupem, digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem, vodicí pes, slepecký psací stroj, elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé, digitální zvětšovací lupa, atd.)

Zvláštní pomůcky určené těžce sluchově postiženým osobám (např. signalizace bytového zvonku, signalizace domovního zvonku, včetně instalace, individuální indukční smyčka, elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé, signalizace telefonního zvonění, telefonní zesilovač, atd.)

 

Nadace

V případě, že i po využití možností příspěvků od státu a od zdravotní pojišťovny Vám stále chybí peníze na pomůcku, zkuste se obrátit se žádostí na některou z nadací. Žádost by měla obsahovat vaše základní údaje, stručný popis vaší životní situace, zdravotního stavu, na co příspěvek žádáte a co vám případný příspěvek od nadace pomůže ve vašem životě vyřešit či zlepšit. Je dobré přiložit fotokopii průkazu osoby se zdravotním postižením.

 

Sponzoři 

Jestliže neuspějete u nadací nebo vám i po poskytnutí příspěvku od nadace stále chybí finance na úhradu celé ceny pomůcky, můžete zkusit hledat sponzora mezi podnikateli a firmami, případně mezi vašimi příbuznými či známými.

 

Zdroj:

http://www.urcitesiporadite.cz/kraj/moravskoslezsky.html

http://www.kompenzacni-pomucky.cz/

http://www.paraple.cz/informace/kompenzacni-pomucky.html