11.8.2016

Příspěvek na péči

Osoby, které nejsou z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu schopny se o sebe samostatně postarat, mají nárok na příspěvek na péči.

Z výše uvedeného vyplývá, že příspěvek náleží osobám, které:

 • splňují podmínku dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu (tzn. trvá nebo má trvat déle než jeden rok)
 • nepříznivý zdravotní stav omezuje jejich funkční schopnosti nutné pro zvládání základních životních potřeb, tzn. jsou závislé na pomoci jiné osoby

 

Podrobnější informace k příspěvku na péči

PRŮBĚH ŘÍZENÍ PŘIZNÁNÍ PŘÍSPĚVKU

ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ

NÁVRH NA ZMĚNU VÝŠE PŘÍSPĚVKU

PEČUJÍCÍ OSOBA – PRÁVA A POVINNOSTI

STUPNĚ ZÁVISLOSTI A ŽIVOTNÍ SITUACE

KONTROLA VYUŽÍVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ

 

Příspěvek náleží osobě, o kterou má být pečováno, nikoliv osobě, která péči zajišťuje. Příspěvek lze použít pouze na výdaje související se zabezpečením pomoci a podpory žadatele. Příspěvek nemůže být přiznán dítěti, které je mladší než jeden rok.

O příspěvek je možné požádat na krajské pobočce Úřadu práce ČR, v jejímž spádovém území má žadatel trvalý nebo hlášený pobyt. Žadatel o příspěvek musí vyplnit potřebné formuláře – Žádost o přiznání příspěvku na péči a Oznámení o poskytovateli pomoci. Poté, co je žádost podána, provede sociální pracovník tzv. sociální šetření v místě, kde žadatel žije, a zhodnotí jeho potřeby a stupeň nesoběstačnosti (resp. závislosti na pomoci a podpoře druhých) dle prováděcího právního předpisu. Dále se žádostí zabývá posudkový lékař, který posuzuje dopad zdravotního stavu žadatele na jeho soběstačnost (přičemž vychází i z předchozího sociálního šetření a doložených lékařských zpráv). O přiznání čí nepřiznání příspěvku nakonec rozhoduje ÚP ve správním řízení.

Zákon rozeznává čtyři stupně závislosti na pomoci jiné osoby, a to od mírné závislosti až po závislost úplnou, od kterých se odvíjí výše poskytovaného příspěvku. Stupeň závislosti se posuzuje na základě schopnosti zvládání základních životních potřeb

Výše příspěvku na péči za kalendářní měsíc

Osoby do 18 let věku 

Osoby starší 18 let

 • 3 300 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost);
 • 6 600 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost);
 • 9 900 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost);
 • 13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).
 • 880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost);
 • 4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost);
 • 8 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost);
 • 13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).

 

Příspěvek na péči se po přiznání vyplácí zpětně od měsíce podání žádosti. To znamená, že podáme-li žádost o příspěvek na péči v dubnu a řízení dospěje do fáze rozhodnutí o přiznání např. v červenci, dávka bude vyplacena zpětně od dubna, tj. za 4 měsíce. Poté již bude vyplácena každý měsíc pravidelně v přiznané výši. Příspěvek na péči za konkrétní měsíc se vyplácí v daném měsíci; tedy např. za měsíc únor proběhne výplata v únoru, nikoli v březnu jako je tomu třeba u příspěvku na mobilitu.

 

Zvýšení příspěvku na péči

Příspěvek na péči může být zvýšen o částku 2 000 Kč měsíčně. Podmínkou je splnění jednoho ze dvou následujících důvodů:

 • z důvodu nízkého příjmu oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných, konkrétně:
  • nezaopatřenému dítěti do 18 let věku, kterému náleží příspěvek na péči (výjimkou je dítě, kterému náleží příspěvek ze systému dávek pěstounské péče; důchod z důchodového pojištění ve stejné nebo vyšší částce, než je příspěvek; dítě, které je v plném přímém zaopatření v zařízení pro péči o děti nebo mládež)
  • rodiči, kterému náleží příspěvek na péči, a který pečuje o nezaopatřené dítě do 18 let věku
  • rozhodný příjem oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných musí být nižší než dvojnásobek částky životního minima oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných podle zákona o životním a existenčním minimu.
 • z důvodu podpory zdravotně postižených dětí předškolního věku
  • zvýšení příspěvku na péči náleží nezaopatřenému dítěti od 4 do 7 let věku, kterému náleží příspěvek na péči ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost). I v tomto případě platí výjimky uvedené v prvním bodu předchozího odstavce.

Pokud rodina spadá do obou kategorií (díky věku i nízkému příjmu), nárok příjemci příspěvku na péči vzniká pouze jednou, tj. nemá nárok na zvýšení příspěvku o 4000 Kč, ale jen o 2000 Kč.

 

Zdroj:

https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/224/229/4563.html

http://www.urcitesiporadite.cz/kraj/moravskoslezsky.html