8.8.2016

Návrh na změnu výše přiznaného příspěvku

Návrh na změnu výše přiznaného příspěvku na péči může podat jakákoli osoba, které byl již příspěvek na péči přiznán. Tento návrh se podává v případě, že již přiznaný příspěvek na péči svou výší neodpovídá skutečnému zdravotnímu stavu jeho příjemce (nejčastěji v důsledku zhoršení zdravotního stavu). V praxi to znamená především znatelné zhoršení schopnosti samostatného života dané osoby od doby přiznání příspěvku.

Pro podání návrhu bychom měli mít oprávněný důvod, neboť v rámci tohoto řízení může správní orgán příspěvek nejenom zvýšit nebo návrh na změnu výše zamítnout, nýbrž také příspěvek snížit či dokonce odejmout, pokud tomu bude odpovídat aktuální posouzení zdravotního stavu. V případě, že je však zhoršení zdravotního stavu příjemce příspěvku skutečně zjevné, dochází ke snížení či odejmutí jen zřídka.

Žádost o změnu se provádí prostřednictvím formuláře Návrh na změnu výše přiznaného příspěvku na péči.

Upozornění: Při podávání žádostí je třeba zvolit formulář, který odpovídá našemu záměru. Zejména v případě péče o děti hrozí záměna formuláře na změnu výše přiznaného příspěvku na péči s formulářem žádosti o zvýšení příspěvku. Jedná se o dvě odlišné situace – žádost o zvýšení příspěvku se týká pouze nezaopatřeného dítěte do 18 let věku, kterému byl přiznán příspěvek na péči nebo naopak rodiče, kterému byl příspěvek přiznán z důvodu omezené soběstačnosti a zároveň při tom pečuje o nezaopatřené dítě. V takovém případě se jedná o žádost na navýšení příspěvku o 2 000 Kč měsíčně. Rozhodujícím činitelem zde není zdravotní stav s ohledem na soběstačnost, nýbrž příjem žadatele a osob společně posuzovaných.

 

Vyplnění a podání formuláře Návrh na změnu výše přiznaného příspěvku na péči

Vyplnění tohoto tiskopisu je relativně jednoduché – vyplňuje se stejným způsobem, jakým prvotní žádost o příspěvek na péči.

Pouze v části E – Požadovaná změna je prostor pro vyjádření se k účelu či důvodu podání žádosti. Nejčastěji se může jednat například o důvod zhoršení zdravotního stavu. Teoreticky je možné touto žádostí také navrhnout snížení či odejmutí příspěvku v případě zlepšení stavu příjemce dávky. Tato varianta však v praxi příliš často uplatňována není. Vyplnění části E není pro úplnost podání povinné.

Formulář je možné podat nejdříve po nabytí právní moci rozhodnutí o přiznání příspěvku. To znamená po uplynutí 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí, bylo-li vydáno úřadem práce. V případě rozhodnutí o odvolání, vydaném Ministerstvem práce a sociálních věcí, nabývá rozhodnutí o přiznání příspěvku právní moci dnem jeho doručení.

 

Průběh řízení návrhu na změnu výše příspěvku na péči

Samotný průběh řízení je v podstatě totožný s řízením ve věci žádosti o příspěvek na péči. Žadatele tedy čeká absolvování sociálního šetření v místě pobytu, přerušení řízení z důvodu posuzování zdravotního stavu, možnost seznámit se s posudkem před vydáním rozhodnutí a nakonec samotné rozhodnutí. Jak již bylo uvedeno, na základě návrhu na změnu výše lze příspěvek zvýšit, ponechat ve stejné výši, snížit či odejmout.

I v tomto případě má žadatel samozřejmě možnost se proti rozhodnutí odvolat, a to do 15 dnů od jeho doručení.

Zdroj: http://www.prispevek-na-peci.cz/navrh-na-zmenu-vyse.html