5.8.2016

Odvolání proti rozhodnutí o příspěvku na péči

V praxi může samozřejmě dojít k tomu, že rozhodnutí ÚP o příspěvku na péči nebude odpovídat našim očekáváním a korespondovat se skutečným stavem žadatele. V takovém případě máme možnost podat proti rozhodnutí odvolání.

 

Rozhodneme-li se k tomuto kroku, měli bychom si dát v první řadě pozor na místo a lhůtu jeho podání. V rámci odvolacího řízení se odvoláváme k orgánu nadřízenému ÚP, kterým je Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen MPSV). Žádost se ovšem podává prostřednictvím Úřadu práce. Znamená to, že odvolání podáváme na krajskou pobočku Úřadu práce, která napadené rozhodnutí vydala. Podat ho můžeme prostřednictvím České pošty nebo osobně na podatelně úřadu, případně přímo u příslušného pracovníka.

Lhůta pro podání odvolání je 15 dnů od doručení rozhodnutí a začíná běžet následující den po jeho obdržení. Dopisy od správního orgánu chodí doporučeně do vlastních rukou. Očekáváme-li rozhodnutí správního orgánu, je vhodné z ryze praktických důvodů hlídat poštovní schránku a neodjíždět z místa bydliště. V případě, kdy změníme adresu trvalého bydliště nebo adresu doručovací, měli bychom tuto skutečnost úřadu nahlásit. Vyhneme se tak situacím, kdy úřad doručuje písemnosti na místo, kde si je nemůžeme vyzvednout.

Nezastihne-li totiž poštovní doručovatelka adresáta doma, zanechává ve schránce výzvu k vyzvednutí zásilky na místní pobočce České pošty. Desátým dnem ode dne, kdy byla zásilka připravená k vyzvednutí, se dopis v rámci správního řízení považuje za doručený, pokud si ho do té doby nevyzvedneme, a začíná běžet lhůta na případné odvolání.

 

Jak napsat odvolání

Aby bylo odvolání správním orgánem akceptováno, musí splňovat určitá kritéria. Chceme-li se vyhnout možným komplikacím, měli bychom při jeho sepisování dodržet tato základní pravidla:

  1. Na odvolání by mělo být uvedeno, proti jakému rozhodnutí směřuje, (např. proti rozhodnutí o nepřiznání příspěvku na péči), den vydání a konkrétní číslo jednací daného rozhodnutí.
  2. Mělo by obsahovat odůvodnění, ve kterém uvádíme, v čem spatřujeme rozpor mezi skutečnostmi uvedenými v rozhodnutí a skutečným stavem věcí. Vzhledem k tomu, že o přiznání příspěvku v určitém stupni závislosti rozhoduje počet nezvládaných základních životních potřeb, vyplatí se zaměřit argumentaci spíše na omezení žadatele zvládat konkrétní životní potřeby, než na záležitosti spojené s nedostatečným finančním zabezpečením.
    Při formulaci odůvodnění je vhodné vycházet přímo z kritérií pro přiznání příspěvku. Máme-li k dispozici aktuální lékařské zprávy dokládající naše tvrzení, které dosud nebyly v rámci řízení k dispozici, určitě je k odvolání přidejme jako jeho přílohu a odkažme na ně i v rámci argumentace.
  3. V závěrečné části navrhujeme na základě výše uvedeného to, co odpovídá našemu názoru na danou věc, např. přiznání příspěvku na péči ve vyšším stupni závislosti apod.

Na závěr nesmíme zapomenout ani na vlastnoruční podpis žadatele nebo jeho zástupce. Odvolání podané osobou, která není účastníkem řízení nebo jeho zástupcem, nemůže být akceptováno.

 

Průběh odvolacího řízení

Po řádném podání odvolání v zákonné lhůtě postupuje úřad práce celou spisovou dokumentaci nadřízenému orgánu MPSV do 30 dnů a písemně o tom odvolatele informuje. Samotný průběh odvolacího řízení je podobný tomu, který vedl prvoinstanční orgán, tj. úřad práce. Pouze snad s tím rozdílem, že sociální šetření zde není ze zákona povinné a prováděno je pouze zřídka.

Odvolatel poté obdrží dopis od posudkové komise MPSV informující ho o tom, že byly shromážděny dostatečné podklady pro vypracování posudku a o možnosti být osobně přítomen při projednávání záležitosti posudkovou komisí. Jedná se pouze o možnost, nikoli povinnost.

Vypracované stanovisko posudkové komise je poté postoupeno příslušnému referátu MPSV a ten zasílá odvolateli opět vyrozumění o tom, že se může seznámit či vyjádřit k podkladům pro vydání rozhodnutí, případně doplnit další skutečnosti. Opět se nejedná o povinnost.

Po uplynutí stanovené lhůty vydává MPSV rozhodnutí o odvolání a zasílá ho žadateli nebo jeho zástupci. Proti rozhodnutí o odvolání již není možné se odvolat a nabývá právní moci dnem jeho doručení. MPSV po vrácení doručenky osvědčující nabytí právní moci zasílá stejnopis rozhodnutí i příslušnému úřadu práce, který je povinen se jím řídit.

 

Zdroj: http://www.prispevek-na-peci.cz/odvolani.html