5.8.2016

Pečující osoba/poskytovatel pomoci

Z formálního hlediska je pečující osobou ta osoba, která zabezpečuje či se podílí na péči o člověka závislého na pomoci druhých. Jeden člověk může mít i více pečujících osob.

Pečující osobou může být:

  •  instituce poskytující sociální služby4
  • osoba blízká – za osobu blízkou se považují manželé, příbuzní v řadě přímé, děti, sourozenci, zeť, snacha a manžel rodiče. Obvykle se jedná o rodinné příslušníky, kteří se starají o stárnoucí členy rodiny nebo rodiče pečující o děti s handicapem.
  • tzv. asistent sociální péče – fyzická osoba, která není osobou blízkou. V praxi může jít například o známého či kamaráda. Může to však být pouze osoba starší 18 let věku a zdravotně způsobilá (mj. sama nesmí být příjemcem příspěvku na péči). Asistent sociální péče musí s příjemcem příspěvku uzavřít písemnou smlouvu o poskytnutí pomoci. Její součástí je mj. určení rozsahu, místa a času poskytované pomoci a stanovení výše za její úhradu. Asistent sociální péče nesmí poskytovat péči jako předmět své podnikatelské činnosti. Měsíční částka do 12.000,- Kč, přijatá asistentem sociální péče jako úhrada za poskytnutou pomoc, je osvobozena od daně z příjmu. U těchto osob se nevyžaduje registrace podle § 79 zákona o sociálních službách.

 

Povinnosti pečující osoby

Prioritní povinností pečující osoby je poskytovat péči v odpovídajícím rozsahu a kvalitě. Tato skutečnost je  jedním z kritérií případné kontroly, kterou provádí ÚP. Pracovníci kontrolují zejména to, zda je pomoc poskytována  tím, kdo byl uveden v žádosti o příspěvek. Dále je kontrolováno, zda způsob poskytované pomoci a její rozsah odpovídá stanovenému stupni závislosti a zda je pomoc zaměřena na základní životní potřeby, které není osoba, o kterou je pečováno, schopna zvládat. Povinností žadatele je prokázat, že příspěvek byl využit k zajištění pomoci. Podrobnější informace o kontrolách jsou uvedeny zde.

Dále se jedná o oznamovací povinnost, ke které se pečující osoba zavazuje podpisem na formuláři „Oznámení o poskytovateli pomoci“. Informace je nutné písemně ohlásit příslušné krajské pobočce Úřadu práce a jedná se zejména o:

  • nahlášení data hospitalizace příjemce příspěvku do 8 dnů a následné nahlášení jeho návratu
  • ohlášení úmrtí příjemce příspěvku rovněž do 8 dnů

V případě, že je pečující osoba registrována na ÚP rovněž jako uchazeč o zaměstnání, musí si plnit povinnosti jako kterýkoli jiný uchazeč. Jedná se např. o pravidelné schůzky se zprostředkovatelkou, účast na předepsaných školeních apod.

 

Práva pečující osoby

Pokud chce pečující osoba vystupovat v rámci příspěvku na péči, musí být na ÚP uvedena a podepsána jako osoba pečující. K tomuto účelu slouží formulář „Oznámení o poskytovateli pomoci“. Příspěvek  je určen na to, aby se závislá osoba mohla finančně vypořádat s tím, kdo jí péči poskytuje. Proto by následně měl být využit v plné výši na zajištění této pomoci. To znamená, že by pečující osoba měla obdržet příspěvek na péči v plné výši, nebo alespoň jeho část v případě, že se v daném měsíci na péči podílí více poskytovatelů pomoci.

Pečující osoba může být výdělečně činná.

 

Další výhody, které plynou pečujícím osobám:

  • Zdravotní pojištění – stát platí pojistné za osobu pečující o osobu pobírající příspěvek ve II. – IV. stupni
  • Důchodové pojištění – stát platí pojistné za osobu pečující o osobu pobírající příspěvek ve II. – IV. stupni, pokud spolu žijí v domácnosti (podmínka společné domácnosti se nevyžaduje, jde-li o blízkou osobu); doba poskytování péče se tak započítává jako náhradní doba pro účely důchodového pojištění
  • Daně z příjmu – příjem, který vám z péče plyne (do výše přiznaného příspěvku na péči), je do 12.000 Kč zcela osvobozen od platby daně z příjmu

Má-li pečující osoba v úmyslu využít uvedeného práva na platby sociálního a zdravotního pojištění, musí si nechat od ÚP  vystavit potvrzení o době poskytování péče. Toto potvrzení je poté třeba dodat příslušné zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení.

 

Důležitá upozornění pro pečující: 

  • v případě péče o osobu s přiznaným IV. stupněm závislosti může výdělečná činnost pečovatele celkem oprávněně vzbudit pozornost ÚP. V případě IV. stupně závislosti se většinou jedná o osoby již pouze ležící a často neorientované. S ohledem na tuto skutečnost bude obtížné pro pečující osobu prokázat, že je schopna skloubit odpovídající péči současně s docházkou do zaměstnání. V případě, že se na péči o tuto osobu podílí více poskytovatelů pomoci, mělo by být vše v pořádku.

 

  • pokud nastane situace, že příjemce příspěvku je po celý kalendářní měsíc hospitalizován v nemocnici, příspěvek na péči za tento měsíc nenáleží. Pečující osoba tak nemá nárok na státem hrazené sociální ani zdravotní pojištění. Tuto situaci lze řešit registrací na úřadu práce po dobu trvání hospitalizace. Po propuštění z nemocnice je nejvhodnější doložit délku hospitalizace potvrzením a propouštěcí zprávou.

 

Zdroj: http://www.prispevek-na-peci.cz/kriteria-pro-priznani.html#