9.8.2016

Kurzy pro pečující

Zúčastněte se zdarma praktických, krátkodobých kurzů zaměřených na dovednosti potřebné k efektivnější péči o vaší blízkou osobu či kurzů zaměřených na zlepšení vlastní psychické pohody.

Jedná se o kurzy, jejichž výuka je realizována formou nácviku dovedností. V kurzech na Vás čeká příjemné prostředí a občerstvení. Výuku zabezpečují dlouholetí odborníci z praxe (psychologové, soc. pracovníci, profesionální pečovatelé či zdravotní sestry).

logo esfÚčast je bezplatná. Kurzy jsou financovány z prostředků ESF prostřednictvím OPZ a státního rozpočtu ČR, a to z projektu Podpora neformální péče v Moravskoslezském kraji (http://christianiaops.eu/projekt-pro-neformalni-pecovatele/)

 

V případě zájmu nás kontaktujte:

Petra Glasnáková, tel: 775 578 441, e-mail: glasnakova@sociofactor.eu

Jitka Vegrichtová, tel: 774 423 441, e-mail: info@christianiaops.eu

 

 

Kurzy zaměřené na dovednosti potřebné pro péči o Vaše blízké

MANIPULACE S OSOBOU S PORUCHOU HYBNOSTI
A ZÁKLADY POLOHOVÁNÍ
Rozsah: 8 hodin (rozděleno do 2 dnů x 4 hod.)

Cílem kurzu je představení možností jednoduché manipulace a polohování u osob, které mají pohybové problémy. Kurz povede k osvojení praktických dovedností, které umožní, aby manipulace byla co nejméně fyzicky náročná a neměla negativní dopady, a to nejen na zdraví imobilní osoby, ale také osob, které péči poskytují.

Kurz seznámí se základními fyzioterapeutickými přístupy a postupy (technikami). Účastníci se naučí manipulovat s těmito osobami, správné zásady nácviku vstávání, osvojí si správné přístupy při polohování těla a jeho částí, včetně preventivních opatření proti vzniku např. proleženin.

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI

Rozsah: 8 hodin (rozděleno do 2 dnů x 4 hod.)

Kurz je zaměřený na poskytnutí první pomoci, v případě zdravotních komplikací osob závislých na pomoci/péči.

V průběhu kurzu se účastníci seznámí se základními principy poskytování první pomoci. Naučí se rozeznat příznaky nejčastěji hrozících komplikací, život ohrožující stavy a poskytnout první pomoc do příjezdu zdravotnické záchranné služby. Na modelech určených pro nácvik si vyzkouší nepřímou srdeční masáž a umělé dýchání. Naučí se poskytnout první pomoc při úrazových stavech s důrazem na manipulaci s postiženým a polohování, obvazovou techniku, fixování zlomenin apod.

ZDRAVÁ VÝŽIVA

Rozsah: 8 hodin (rozděleno do 2 dnů x 4 hod.)

Obsah kurzu je zaměřen na pomoc se specifickými stravovacími potřebami osob, o které je pečováno a podporu zvýšení kvality jejich výživy.

Cílem  kurzu je předat účastníkům základní znalosti z oblasti zdravé výživy a dietologie, ale také formou krátkého cvičení je naučit porozumět a zvládat nechutenství nebo odmítání stravy u blízkých, sledovat stav výživy, rozpoznat nedostatečnou nebo nesprávnou výživu. Účastníci se seznámí s  dietním režimem a nutriční podporou. Současně získají konkrétní výživová doporučení a praktické postupy, což jim umožní poskytovat kvalitní přímou péči.

ALTERNATIVNÍ KOMUNIKACE, VYUŽÍVÁNÍ POMŮCEK

Rozsah: 8 hodin (rozděleno do 2 dnů x 4 hod.)

Obsahem kurzu je základní orientace v nástrojích alternativní komunikace, které pomáhají s dorozumíváním u osob, které se potýkají s postižením řeči, jazyka a psaní.

Účastníci kurzu získají základní informace o možnostech jiného způsobu dorozumívání, než je běžně používaná mluvená řeč (např. piktogramy, komunikace pomocí referenčních předmětů, výměnný obrázkový systém, apod.). Získají nejen teoretické znalosti těchto alternativních metod, ale především dovednosti zaměřené na jejich praktické využívání v praxi/komunikaci.

ARTETERAPIE, ANEB TVŮRČÍ AKTIVITOU K DALŠÍMU ROZVOJI

Rozsah: 12 hodin (rozděleno do 3 dnů x 4 hod.)

Cílem kurzu je naučit se při péči o osobu blízkou používat tvůrčí aktivity jako léčebnou metodu vedoucí ke zlepšení psychiky (snižování psychických a psychosomatických obtíží) a mezilidských vztahů (minimalizování konfliktních situací).

Kurz je zaměřen na seznámení účastníků se základy arteterapie a osvojení si teoretických i zážitkových technik a  metod (práce s tužkou, práce s pastelem, práce s temperovými barvami, práci s lepidlem, koláž, frotáž a práci s hlínou). Účastníci budou podrobně seznámeni s jednotlivými technikami, a to jak po stránce technické (pomůcky, postupy), tak v oblasti rozboru vytvořených výtvorů a doprovázejících pocitů.

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI A LOGICKÁ CVIČENÍ

Rozsah: 12 hodin (rozděleno do 3 dnů x 4 hod.)

Cílem kurzu je osvojení praktických dovedností zaměřených na trénování paměti zejména seniorů, které umožní zachování dostatečného stupně mentální nezávislosti pro jejich každodenní život.

Účastníci budou seznámeni s informacemi o jednotlivých druzích paměti a dalších funkcích (pozornost, soustředění, slovní zásoba, logické myšlení, vnímání apod.). Naučí se techniky a strategie pro lepší zapamatování v každodenním životě (např. jak si zapamatovat položky nákupu, důležitá telefonní čísla, apod.), jak budovat rezervní mozkovou kapacitu a pár tipů a triků pro lepší paměť. Současně získají praktické návody cvičení paměti seniora v domácím prostředí, vč. využívání pomůcek.

ROZVOJ ZRUČNOSTI (MOTORIKY)

Rozsah: 8 hodin (rozděleno do 2 dnů x 4 hod.)

Kurz má přispět k osvojení vhodných pohybových programů, které povedou ke zlepšení zručnosti a jemné motoriky u osob, o které je pečováno, a tím následně i ke zlepšení jejich funkčnosti (soběstačnosti). Jedná se o metody, které je možné trénovat v domácím prostředí.

Účastníci se seznámení s teorií a klíčovými pojmy, osvojí se základní dovednosti pro realizaci pohybových cvičení, i správný postup. Získají konkrétní náměty a inspiraci k realizaci jednoduchých cvičení, vč. vhodných pomůcek.

PÉČE O UMÍRAJÍCÍHO

Rozsah: 8 hodin (rozděleno do 2 dnů x 4 hod.)

 

Cílem kurzu je získání znalostí v oblasti péče o osoby trpící  nevyléčitelnou chorobou v pokročilém stádiu, vč. psychologické pomoci.

Účastníci budou seznámeni  s obecnou péčí, jejímž základem je sledování, rozpoznání a ovlivňování toho, co je významné pro kvalitu života této osoby: zmírnění bolesti, zachování důstojnosti, citlivosti a schopnost empatické komunikace s klientem. Bude jim představen přístup, který zlepšuje kvalitu života nemocných. Budou představeny možnosti podpory řešení fyzických, psychologických a spirituálních problémů spojených s léčbou bolesti a umíráním. Důraz bude kladen na etiku umírání a smrti a na zásady komunikace s umírajícím.

EMOČNĚ NÁROČNÉ SITUACE A ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTŮ

Rozsah: 8 hodin (rozděleno do 2 dnů x 4 hod.)

Kurz je zaměřený na osvojení dovedností zaměřených na předcházení a řešení konfliktů a konfliktních situací v rodině.

Účastníci budou uvedeni do problematiky řešení konfliktů a získají základní dovednosti, jak těmto konfliktům předcházet a případně, jak je řešit. V průběhu výuky budou vysvětleny příčiny a faktory vzniku konfliktů, možné reakce a důsledky. Prostor bude věnován také způsobům poznání vlastní agresivity nebo faktorům, které spouštění agresivní chování. Účastníci získají náhled na vlastní chování a emoce při konfliktních situacích. V praktické části si pak osvojí strategii předcházení a řešení konfliktů.

 

 

Kurzy zaměřené na zlepšení vlastní psychické pohody
PSYCHOHYGIENA, ANEB PÉČE O VLASTNÍ ZDRAVÍ

Rozsah: 12 hodin (rozděleno do 3 dnů x 4 hod.)

Cílem kurzu je osvojit si základní dovednosti, jak předcházet psychickým obtížím souvisejícím s péčí o osobu blízkou. Pokud již tyto obtíže nastaly, jak je nejlépe zvládat.

Účastníci získají návod, jak se předem bránit nepříznivým psychickým vlivům souvisejícím s péčí a jak v této náročné činnosti posilovat svou duševní kondici a rovnováhu. Naučí se rozpoznávat příčiny a důsledky stresu. V praktické části bude kurz zaměřen na osvojení vhodných preventivních a relaxačních technik a jejich využití v praxi, organizaci času či správné životosprávě.

SYNDROM VYHOŘENÍ A JAK MU PŘEDCHÁZET

Rozsah: 12 hodin (rozděleno do 3 dnů x 4 hod.)

Cílem kurzu je rozšířit znalosti a prohloubit dovednosti v oblasti prevence stresu a syndromu vyhoření i ukázat efektivní techniky v konkrétních situacích.

V kurzu se účastníci seznámí s příznaky a fázemi syndromu vyhoření, ujasní si rizikové faktory a pochopí vztah mezi syndromem vyhoření a stresem. Následně se naučí proti syndromu vyhoření aktivně bojovat – osvojí si techniky zvládání stresu, či jak syndromu vyhoření předcházet. Každý účastník projde sebehodnocením, díky kterému bude znát vlastní aktuální míru stresu a riziko vyhoření.