31.8.2016

Další příspěvky

Příspěvek na bydlení

Vlivem dlouhodobé nemoci nebo invalidity může dojít k výraznému snížení příjmů domácnosti. V takových případech může být využit i příspěvek na bydlení, která má pomoci rodinám nebo jednotlivcům s nízkými příjmy pokrýt jejich náklady spojené s bydlením. Poskytuje se bez ohledu na to, v jakém bytě oprávněná osoba bydlí, zda jde o byt obecní, družstevní, v soukromém vlastnictví anebo zda jde o byt ve vlastním domě. Žadatel musí být vlastníkem nebo nájemcem daného bytu či domu a musí v něm mít trvalý pobyt.

Poskytování příspěvku podléhá testování příjmů rodiny, která má v daném bytě nebo domě trvalý pobyt i bydliště. Rozhodující je vždy kalendářní čtvrtletí. Do rozhodného příjmu se pro účely příspěvku na bydlení počítá i případný rodičovský příspěvek a přídavek na dítě.

Příspěvek je přiznán, pokud 30 % rozhodného příjmu (v Praze 35 %) rodině nebo jednotlivci nestačí k pokrytí nákladů spojených s bydlením, a zároveň pokud je těchto 30 % příjmů (v Praze 35 %) nižších než náklady, které stanoví zákon.

 

Žádosti se podávají na Úřadu práce ČR, kde jsou poskytovány i další podrobné informace. Spolu se žádostí je potřeba přinést

  • občanský průkaz,
  • v případě rodiny s dítětem do 15 let rodný list dítěte,
  • doklad o výši čtvrtletního příjmu,
  • doklad o výši nákladů na bydlení za předchozí kalendářní čtvrtletí,
  • případně nájemní smlouvu, bydlíte-li v nájmu.

 

 

Doplatek na bydlení

Osoby s nízkými příjmy mají možnost získat pomoc také v podobě doplatku na bydlení.

Podmínkou získání nároku na tuto dávku je získání nároku na příspěvek na živobytí a nárok na příspěvek na bydlení (viz předchozí). Ve výjimečných případech může být tento doplatek přiznán i tomu, kdo nemá nárok na příspěvek na živobytí.

Doplatek není vázán na trvalý pobyt v bytě. Může být nově přiznán i na trvalé užívání rekreační stavby nebo prostoru, který není zkolaudován jako byt. Taktéž může být poskytnut i nájemci části bytu, například pokoje. Od roku 2015 neplatí podmínka, že by žadatel musel mít trvalý pobyt v obci, ve které se byt nachází.

Při posuzování toho, zda a případně v jaké výši má žadatel nárok na doplatek na bydlení, se zkoumá příjem rodiny.

Výše doplatku se určí tak, aby v aktuálním kalendářním měsíci po zaplacení nákladů spojených s bydlením (tj. nájmu, služeb s ním spojených a nákladů za energie) zůstala dané osobě či rodině částka živobytí. Jinými slovy to, co chybí jednotlivci nebo rodině po zaplacení nákladů na bydlení do zákonem stanovené částky na živobytí, je doplatek na bydlení.

Žádosti se podávají na Úřadech práce, kde vám poskytnou i podrobné informace.