7.9.2016

Náhradní doba pojištění

Náhradní doba pojištění

Náhradní doba pojištění je období, ve kterém se neodvádí žádné pojistné, přesto se tyto doby za určitých podmínek započítávají do potřebných let pojištění pro důchod.

Je nutné, aby tato doba v souhrnu trvala alespoň jeden rok, a to i přerušovaně, a současně byla vykonávána v Česku. Náhradních dob pojištění je celkem devět:

Ze 100 % se do potřebných let pojištění započítává:

 • vojenská služba v ozbrojených silách České republiky – pokud nejde o vojáky z povolání a vojáky v další službě, osob konajících civilní službu (do roku 2004);
 • osobní péče o dítě ve věku do čtyř let;
 • osobní péče o
  • osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost);
  • nebo osobu jakéhokoliv věku, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II, III (těžká závislost) anebo IV (úplná závislost), pokud spolu žijí v domácnosti. Podmínka domácnosti se nevyžaduje, pokud jde o blízkou osobu.

Z 80 % se pak do potřebných let pojištění započítává:

 • soustavná příprava na budoucí povolání studiem na SŠ, VOŠ nebo VŠ v České republice, a to po dobu prvních 6 let tohoto studia po dosažení věku 18 let před rokem 2010;
 • vedení v evidenci ÚP ČR jako uchazeče o zaměstnání po dobu, po kterou jim náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci; dále v rozsahu nejvýše tří let, po kterou jim tato podpora nenáleží (před rokem 1996 v rozsahu bez omezení);
 • osoby se zdravotním postižením zařazené v teoretické a praktické přípravě pro výdělečnou činnost/zaměstnání;
 • pobírání plného invalidního důchodu (invalidního důchodu ve třetím stupni), a to do dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod. Za poživatele invalidního důchodu se pro tyto účely považují také osoby, které nepobírají invalidní důchod, avšak splňují podmínky nároku na tento důchod a pobírají výsluhový příspěvek nebo příspěvek za službu podle zvláštních zákonů;
 • pobírání dávek z nemocenského pojištění;
 • dočasná pracovní neschopnost, která trvá po skončení výdělečné činnosti zakládající účast na nemocenském pojištění, pokud tato neschopnost nevznikla úmyslně.