31.8.2016

Příspěvek na mobilitu

Příspěvek na mobilitu je je opakující se nároková dávka, která je vyplácena osobám se zdravotním postižením, aby jim kompenzovala náklady na zajištění nutné dopravy za daný kalendářní měsíc.

 

Nárok na příspěvek má osoba starší 1 roku, která:

  • má nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP“ nebo „ZTP/P“ (přiznán podle předpisů účinných od 1. ledna 2014),
  • opakovaně se v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje nebo je dopravována,
  • nejsou jí poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách – tzn. není umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče (z důvodů hodných zvláštního zřetele ale může být příspěvek na mobilitu přiznán i této osobě, pokud splňuje ostatní podmínky).

Výše příspěvku na mobilitu činí za kalendářní měsíc 400 Kč. Vyplácí se zpětně, do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který náleží. Na žádost příjemce může být příspěvek na mobilitu vyplácen jednou splátkou vždy za 3 kalendářní měsíce.

Nárok na výplatu nenáleží za kalendářní měsíc, pokud oprávněná osoba byla po celou jeho dobu hospitalizována.

 

Žádost o poskytnutí příspěvku se podává na místně příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce ČR. Formulář žádosti je možné stáhnout zde:
https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/form/edit.jsp?CMD=EditForm&FN=OZPPnM150101571&SSID=euWmFd_GXzzAZFp6S3kYBU6Jq0rSS7Tl