31.8.2016

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Příspěvek na zvláštní pomůcku – jedná se o příspěvek pro osoby s těžkým zdravotním postižením určený na financování pomůcek, které pomáhají v každodenním životě. Tyto pomůcky umožní lepší sebeobsluhu, případně přístup k práci, studiu, získávání informací, vzdělávání či styku s okolím (např. vodicí pes, speciální úprava auta, bytu apod.). Zvláštní pomůcka není zdravotnickým prostředkem, který je hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

 

Žádost o poskytnutí příspěvku se podává na místně příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce ČR. Formulář žádosti je možné stáhnout zde:
https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/form/edit.jsp?CMD=EditForm&FN=OZPPnZP140101572&SSID=i5szh.oPMexWr__yhz99E7~RCMX5hdeS

 

Vznik nároku na zvláštní pomůcku

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má

 • těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo
 • těžké sluchové postižení nebo
 • těžké zrakové postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla nebo speciálního zádržního systému má osoba, která má

 • těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí anebo
 • těžkou nebo hlubokou mentální retardaci charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely tohoto zákona považuje nepříznivý zdravotní stav, který trvá nebo má trvat déle než 1 rok. V obou případech se musí jednat o zdravotní stav, který nevylučuje přiznání nároku. Případy, kdy zdravotní stav vylučuje přiznání nároku, jsou uvedeny v příloze k zákonu o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Další podmínky pro poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku:

 • osoba je starší 3 let (pro pomůcku motorové vozidlo, úprava bytu), 15 let (vodicí pes), 1 roku (všechny ostatní pomůcky)
 • zvláštní pomůcka umožní osobě sebeobsluhu nebo ji potřebuje k realizaci pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, vzdělávání anebo ke styku s okolím
 • osoba může (je schopna) zvláštní pomůcku využívat – pokud je pomůckou motorové vozidlo, je podmínkou, že se osoba opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje a že je schopna řídit motorové vozidlo nebo je schopna být vozidlem převážena.

 

Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek

 • upravuje vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, podrobnější přehled uvádíme zde
 • příspěvek se poskytuje i na pomůcku, která ve vyhlášce uvedena není, a to za podmínky, že jí krajská pobočka ÚP považuje za srovnatelnou s některou z pomůcek, která ve vyhlášce uvedena je.

 

Výše příspěvku na zvláštní pomůcku

Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením rozlišuje, zda jde o pomůcku v ceně do nebo přes 24 000 Kč a speciální úpravu má pro motorové vozidlo:

 • Pořízení zvláštní pomůcky v ceně nižší než 24 000
  • příspěvek na zvláštní pomůcku se poskytne jen osobě, která má příjem (příjem s ní společně posuzovaných osob) nižší než 8-násobek životního minima 
  • spoluúčast osoby činí 10 % z předpokládané nebo zaplacené ceny pomůcky, nejméně však 1 000 Kč
  • ve zvláštních případech (např.  žádá-li osoba opakovaně o příspěvek na různé zvláštní pomůcky v ceně do 24 000 Kč), lze tento příspěvek poskytnout, i když příjem přesahuje výše uvedený násobek životního minima
 • Pořízení zvláštní pomůcky, jejíž cena je vyšší než 24 000 Kč
  • spoluúčast osoby činí 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky
  • krajská pobočka ÚP může určit i nižší míru spoluúčasti (s přihlédnutím k míře využívání zvláštní pomůcky, k příjmu osoby a dalších s ní společně posuzovaných osob, či k celkovým sociálním a majetkovým poměrům), minimálně však 1 000 Kč
 • Výše příspěvku na motorové vozidlo
  • se stanoví s přihlédnutím k četnosti a důvodu dopravy, příjmu osoby a dalších s ní společně posuzovaných osob, či k celkovým sociálním a majetkovým poměrům
  • maximální výše příspěvku činí 200 000 Kč

Limity

 • Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku činí:
  • u většiny  pomůcek 350 000 Kč
  • v případě příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení schodišťové plošiny 400 000 Kč
 • Součet vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku:
  • obvykle 800 000 Kč
  • pokud v této době byl poskytnut příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení schodišťové plošiny, pak výši 850 000 Kč

 

Povinnost vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku

Povinnost vrátit tento příspěvek nebo jeho poměrnou část nastává v případě, jestliže osoba:

 • nepoužila příspěvek (případně jeho plnou výši) do 3 měsíců ode dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou ÚP
 • pozbyla vlastnické právo ke zvláštní pomůcce nebo přestala zvláštní pomůcku užívat, a to v období:
  • před uplynutím 60 kalendářních měsíců ode dne vyplacení příspěvku nebo
  • před uplynutím 120 kalendářních měsíců ode dne vyplacení příspěvku poskytnutého na pořízení motorového vozidla
   pozn: výjimku tvoří situace, kdy zvláštní pomůcka přestala být využívána z důvodu změny zdravotního stavu, popř. pokud byl příspěvek použit na pořízení vodícího psa, a ten ve výše uvedeném období zemře nebo ztratí své dovednosti
 • použila příspěvek v rozporu s rozhodnutím o jeho přiznání
 • se prokáže, že v žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku uvedla nepravdivé nebo zkreslené údaje
 • v případě motorového vozidla se přestala opakovaně dopravovat nebo přestala být schopna převozu tímto vozidlem

Povinnost vrátit poměrnou část příspěvku nevzniká, jestliže tato částka nepřesahuje 100 Kč. Krajská pobočka Úřadu práce může z důvodů hodných zvláštního zřetele rozhodnout o prominutí povinnosti vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku nebo jeho poměrnou část.

 

Upozornění:

U motorových vozidel se doporučuje sjednávat pojištění pro případ odcizení, havárie, případně i živelní pohromy. Tyto nemilé události se nevyhýbají ani osobám se zdravotním postižením a jejich rodinám. Už to, že nemohou používat vozidlo, které je zapotřebí, je samo o sobě velkou komplikací. Jedná-li se však o vozidlo, které bylo pořízeno s přispěním státu, pak je třeba vyrovnat se i s dalšími problémy. Odcizení vozidla patří mezi situace, kdy vzniká povinnost vrátit vyplacený příspěvek na zvláštní pomůcku. Současně postiženým osobám nemůže být příspěvek poskytnut opakovaně.

V případě nezletilých dětí je třeba věnovat pozornost otázkám, které se týkají nabývání jejich majetku a které upravuje občanský zákoník.