2.9.2016

Průkazy pro osoby se zdravotním postižením – TP, ZTP a ZTP/P

 

Průkaz ZTP je zažitý pojem pro průkaz osoby se zdravotním postižením; zkratka ZTP však představuje pouze jednu ze tří variant průkazu, jehož souhrnné označení je průkaz pro osoby se zdravotním postižením.

Nárok na průkaz má osoba starší 1 roku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením, včetně osob s poruchou autistického spektra. Postižení musí mít charakter dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace.

Existují tři druhy průkazu osoby se zdravotním postižením – průkaz TP, ZTP a ZTP/P. Tyto zakládají těmto osobám nárok na určité výhody (zejména o výhody v oblasti dopravy, ale i další benefity)

Průkaz TP (těžce postižení)

 • výhody = vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky
 • přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v obchodech, obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních

Průkaz ZTP (zvlášť těžce postižení)

 • výhody = výhody jako TP, a navíc:
 • bezplatnou dopravu pravidelnými spoji MHD (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem)
 • slevu 75 % jízdného ve 2. třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě; slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy
 • pořízení parkovacího průkazu; příspěvek na mobilitu, požádá-li o něj; dále osvobození od povinnosti nákupu dálniční známky a další rozšířené výhody

Průkaz ZTP/P (zvlášť těžce postižení/průvodce)

 • výhody = výhody jako TP a ZTP, a navíc:
 • bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v pravidelné vnitrostátní hromadné dopravě
 • bezplatnou dopravu vodícího psa, je-li úplně nebo prakticky nevidomá, pokud ji nedoprovází průvodce
 • a stejně jako ZTP nárok na pořízení parkovacího průkazu; příspěvek na mobilitu, požádá-li o něj; osvobození od povinnosti nákupu dálniční známky a další rozšířené výhody.

 

Podmínky pro získání průkazu OZP

Průkaz TP

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „TP“ má osoba se středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra:

 • středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna samostatné pohyblivosti v domácím prostředí; v  exteriéru je schopna chůze se sníženým dosahem a má problémy při chůzi okolo překážek a na nerovném terénu
 • středně těžkým funkčním postižením orientace se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna spolehlivé orientace v domácím prostředí a zhoršenou schopnost orientace má v exteriéru

 

Průkaz ZTP

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP“ má osoba s těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra:

 • těžkým funkčním postižením pohyblivosti se rozumí stav, kdy osoba je schopna samostatné pohyblivosti v domácím prostředí; v exteriéru je schopna chůze se značnými obtížemi a jen na krátké vzdálenosti.
 • těžkým funkčním postižením orientace se rozumí stav, kdy osoba je  schopna spolehlivé orientace v domácím prostředí a v exteriéru má značné obtíže

 

Průkaz ZTP/P

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP/P“ má osoba se zvlášť těžkým funkčním postižením nebo úplným postižením pohyblivosti nebo orientace s potřebou průvodce, včetně osob s poruchou autistického spektra:

 • zvlášť těžkým funkčním postižením pohyblivosti a úplným postižením pohyblivosti se rozumí stav, kdy osoba je schopna chůze v domácím prostředí se značnými obtížemi, popřípadě není schopna chůze; v exteriéru není schopna samostatné chůze a pohyb je možný zpravidla jen na invalidním vozíku
 • zvlášť těžkým funkčním postižením orientace a úplným postižením orientace se rozumí stav, kdy osoba není schopna samostatné orientace v exteriéru

 

Způsob řízení k získání průkazu OZP:

Řízení o průkazu se zahajuje na základě žádosti u místně příslušného kontaktního pracoviště Úřadu práce (ÚP). Tuto žádost lze podat poštou nebo osobně. Samotné řízení zahájíte tak, že vyplníte žádost o přiznání průkazu OZP, který naleznete zde: Žádost o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením

Průkaz osoby se zdravotním postižením získat pouze na základě posouzení zdravotního stavu posudkovým lékařem České správy sociálního zabezpečení. Úřad práce v této souvislosti požádá příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ) o posouzení zdravotního stavu a schopnosti pohyblivosti a orientace žadatele; při rozhodování o přiznání průkazu OZP pak Úřad práce vychází z tohoto posudku. Lékařská posudková služba si na základě předložené žádosti vyžádá u Vašich ošetřujících lékařů všechny podklady nutné k posouzení zdravotního stavu. Je velmi pravděpodobné, že budete vyzváni k návštěvě svého lékaře, aby zdravotní diagnóza byla co nejaktuálnější. V rámci tohoto řízení je povinnost s lékařskou posudkovou službou spolupracovat – vyšetření svého zdravotního stavu musíte podstoupit, dále musíte předložit lékařské nálezy ošetřujících lékařů, apod.

Současně při zjišťovací či kontrolní lékařské prohlídce vyplníte tzv. „profesní dotazník,“ v němž uvedete informace o dosaženém vzdělání, zkušenostech, znalostech a vykonávaných výdělečných činnostech. Při samotném posuzování neprobíhá sociální šetření. Průkaz OZP totiž už není vázaný na sociální podmínky žadatele, posuzuje se čistě na základě zdravotního stavu. Zdravotní stavy zakládající podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace, a opravňující k získání průkazu OZP, stanovuje vyhláška č. 388/2011 Sb. Základní informace přehlednost je uvádíme zde:  Zdravotní stavy, které lze považovat za podstatné omezení schopnosti

Po té, co lékařská posudková správa obdrží všechny lékařské zprávy, bude se Vašemu případu věnovat. Po rozhodnutí Vám od Úřadu práce ČR přijde na Vaši adresu vyrozumění.

 

Lhůty pro vydání posudku

Zákonná základní lhůta pro vydání posudku OSSZ je 45 dnů.

Úřad práce může stanovit i delší lhůtu. Pokud lékařská posudková služba sdělí v konkrétním případě Úřadu práce závažné důvody, prodlužuje se tato lhůta ze zákona o 30 dnů (nestanoví-li ÚP lhůtu delší).

Po případném odvolání proti vydanému posudku znovu zdravotní stav posuzují posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí, zákonná lhůta v tomto případě činí 60 dnů.

Doba platnosti posudku se určuje individuálně s ohledem na předpokládaný vývoj zdravotního stavu, jiných rozhodných skutečností a potřebu ověření spolehlivosti posudkových závěrů. Výjimečně může posudek platit poměrně dlouhou dobu, v některých případech i trvale.

 

Nesouhlas s vydaným posudkem

Ještě před vydáním rozhodnutí vás ÚP vyrozumí o možnosti vyjádřit se k podkladům, které budou sloužit k rozhodnutí (vč. lékařského posudku). Pokud s vydaným posudkem nesouhlasíte, máte možnost se vyjádřit a podat případná doplnění.  Proti vydanému posudku o zdravotním stavu však není možné se přímo odvolat, protože tento posudek je pouze podkladem pro vydání správního rozhodnutí.

Odvolání k MPSV je možné až proti rozhodnutí, které vydá Úřad práce ČR. Odvolání musí být písemné a musí být učiněno ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Proti rozhodnutí MPSV již další odvolání není přípustné. Je ale možné využít některé mimořádné postupy – např. přezkoumání pravomocného rozhodnutí (na jeho provedení ale není právní nárok).

 

Žádost o o získání vyššího stupně průkazu OZP

Chcete-li získat vyšší stupeň průkazu OZP, musíte na místně příslušné pobočce Úřadu práce ČR dle místa trvalého bydliště podat Žádost o změnu nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením.

Žádat o vyšší stupeň průkazu by však člověk měl opravdu pouze v případě, že nastalo výrazné zhoršení jeho zdravotního stavu. Toto by měli uvážit hlavně vlastníci průkazů přiznaných před rokem 2012. V tomto roce totiž došlo ke výraznému zpřísnění posudkových kritérií pro nárok na průkazy OZP oproti rokům předchozím. Zákon totiž umožňuje v rámci žádosti o změnu nároku na vyšší stupeň průkazu nejen tuto žádost zamítnout, ale rovněž, na základě aktuálních kritérií, přiznat průkaz nižšího stupně či dokonce nárok na průkaz odebrat!